Založení hasičského sboru v Kožlanech

K 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kožlanech

      Od nepaměti ničily požáry města a vesnice a někdy se nestačila města z neštěstí ani zotavit a přišly požáry nové válečné, ale i civilní. A tak tomu bylo i v Kožlanech, kdy Kožlany byly v husitských válkách roku 1424, 1425 a 1430 ohněm a mečem vypáleny. Ale i v dobách třicetileté války 1618-1648, kdy z městečka zbylo jen několik málo domů. Ale i v dobách mírových, kdy roku 1768 požár vzniklý na zelený čtvrtek na faře zničil faru, kostel s věží, 78 domů a 36 stodol. A za pět let roku 1773 znovu, kdy vyhořel celý Panský dvůr a 32 okolních domů. A tak se lidé začali proti požárům sdružovat. Nejdříve přes řemeslné cechy a později přes různé zájmové spolky tělovýchovné ale i kulturní.

A tak dochází i v Kožlanech roku 1873 k založení sboru hasičů za velké podpory Městského úřadu, Občanské záložny, ale i tehdejšího kožlanského učitele, velkého propagátora hasičstva Antonína Kopty (bydlel v domě obchodníka Ulmana čp. 133 a měli 10 dětí, dnes dům manželů Tomáše a Jiřiny Křížových z Prahy). Hasičský sbor v Kožlanech byl jedním s prvně založených sborů v celém okolí vůbec. A tak zakupuje obec pro sbor v Praze stříkačku za tehdejších 1. 000 zlatých rakouské měny, jak dokládá zápis kožlanského městského zastupitelstva ze dne 22. června 1873, který ukládá vyslat do Prahy za účelem zakoupení stříkačky členy měšťanosty Antonína Vondráška a Josefa Bureše s povolenou třídenní dietou ve výši 12 zlatých pro každého. Po složení 500 zlatých zálohy je stříkačka zakoupena a červenci téhož roku spolu s 20 konopnými vědry dodána (těmito vědry se voda donášela do sříkačky). Prvním velitelem hasičského sboru v Kožlanech byl pak pekař Josef Skalický, starostou sboru pokladník Občanské záložny Antonín Lajpert a pokladníkem sboru učitel Antonín Kopta.

Podle dochovaných záznamů v městském archivu je však pravděpodobné, že město Kožlany mělo v majetku stříkačku již mnohem dříve, a to již v roce 1860, kdy byly panu Jakubu Sonnenscheinovi vyplaceny městskou pokladnou 2 zlaté za to, že jel se stříkačkou do Potvorova. A téhož roku zaplaceno Václavu Krausovi za opravu stříkačky 3 zlaté 50 krejcarů. Z toho je zřejmé, že již před rokem 1860 mělo město Kožlany svoji stříkačku a hasebné prostředky proti požáru.

Po založení sboru dochází později k navázání spolupráce i s okolními hasičskými sbory v Čisté a v Kralovicích a vytváří se předpoklady pro utvoření Okresní župy hasičské. A protože kolem vzniku Tělocvično - hasičské jednoty kralovické bylo mnoho nejasností a její akceschopnost byla stále obestřena určitými dohady, ujímají se kožlansští sami vedoucí role k založení samostatné hasičské župy. Za tím účelem se schází předběžná schůze na kožlasnké radnici, kde se schází zástupci tří uvedených sborů, aby se usnesly na založení"Hasičské jednoty okresu Kralovického", původně se sídlem v Kožlanech. Ustavující valná hromada pak zvolila 1.února 1885 do funkce starosty hasičské župy Jarolíma Švarce z Kožlan, místostarosty Františka Kalinu z Kralovic, jednatele Františka Stanislava z Čisté a pokladníka  Václava Krause z Kožlan a župní sjezd se konal v Kožlanech roku 1886. Další sjezdy pak v Kralovicích roku 1887 s novým župním výborem v čele se starostou Emanuelem Hoffmanem z Kožlan, náměstkem Františkem Vajdišem z Kralovic a s jednatelem Adolfem Topinkou rovněž z Kožlan.

Župní sjezd, který se měl konat roku 1892 opět v Kožlanech se pro nepředvídané překážky a jisté nedorozumění nekonal. Později ale dochází k reorganizaci hasičské župy s novým názvem "Hasičská župa Kralovická č. 33" a v roce 1904 se pak v Kralovicích konají oslavy 20. výročí vzniku České hasičské župy, kterých se však kožlanský hasičský sbor nezúčastňuje neboť se orientuje více na domácí akce a veřejná cvičení. Nutno říci, že členové sboru dobrovolných hasičů v Kožlanech byli od začátku v podstatě svým složením hlavními odpůrci klerikalismu a nevěřili v neskonalou milost Boží a dobrotu Páně a raději bloudili trnitou cestou hříchu a sváděli v Kožlanech neustálý boj za odstranění sochy sv. Jana Nepomuckého z Jánského náměstí před radnicí. Tento boj završili však až v roce 1923 za starosty Františka Vožeha.

Jinak hasičský sbor v Kožlanech v té době vyvíjel nemalou činnost, jak na poli protipožárním tak kulturním a osvětovém. Sborem za tu dobu prošlo nemnoho význačných a obětavých funkcionářů. A tak i v letech 1912 je opět volen předsedou sboru František Rabštejnek a velitelem tesař František Birka, který se jako župní náměstek zúčastňuje roku  1910 Slovanského hasičského sboru v Lublani v Jugoslávii. Jednatelem je pak zvolen Jan Haslbauer, pokladníkem Jaroslav Bureš a členy výboru František Vlach, František Vopat, Albrecht Lajpert, Josef Hanzlíček, Josef Haller, František Benda, František Berbr, Josef Bláha, učitel Albert Berbr a zahradník Václav Brůha.

Význačným mezníkem v činnosti sboru dobrovolných hasičů v Kožlanech byl pak roku 1924, jako rok 50. výročí České hasičské župy, na které bylo pozváno mnoho okolních hasičských sborů, které se po příjezdu řadily v hořejší části města, aby šly pak slavnostním průvodem a s hudbou pana Hofmana po Kožlanech dolů k radnici, kde po zahájení starostou města Františkem Vožehem promluvil o významu hasičstva zástupce rakovnické župy přítel Karel Nedvěd a zástupce župy kralovické přítel Alois Guth z  Čisté. Poté pak velitel místního sboru František Birka poděkoval řečníkům a zahájil ukázku praktického výcviku.

Námětem cvičení bylo znázornění poplachu a hašení požáru před 50 lety a poté pak hašení požáru s nově zakoupenou motorovou benzinovou stříkačkou, které bylo provedeno k úplné spokojenosti a bylo velkým překvapením pro všechny přítomné. Rovněž tak cvičení na žebříkové soustavě a defilé sboru před starostou města s městskou radou a s přítomnými hosty mile všechny překvapilo. Současně bylo pietně vzpomenuto památky přítele Josefa Hallera, obecního strážníka a zakládajícího člena sboru dobrovolných hasičů, který měl být k tomuto výročí slavnostně vyznamenán pamětní medailí a sekyrkou s věnováním a který měl hlavní zásluhy na zakoupení motorové stříkačky. V rámci oslav hasičského sboru byla provedena rovněž dobrovolná sbírka věnovaná na nákup školních potřeb pro děti nemajetných rodičů a na podporu kožlanské chudiny a na zbudování pomníku Mistra Jana Husa v Kožlanech.

Za dobu trvání prošlo sborem dobrovolných hasičů mnoho obětavých funkcionářů. Mnozí z členů byli i vedoucími funkcionáři v Hasičské župě kralovické, o čemž svědčí i to, že prvním starostou župy okresní organizace byl Jaromír Švarc z Kožlan, potom Emanuel Hoffman a další. Z náměstků starosty župy pak Josef Haller, Tomáš Lajpert a František Birka a po zavedení župních vzdělatelů byl župním vzdělavatelem městský tajemník z Kožlan Pavel Vyšata a učitel František Zuska  z Kožlan.

Po prvním starostovi kožlanského sboru hasičů zastával tuto funkci Jarolím Švarc, Václav Skalický, František Tocaur, Pavel Vyšata, Antonín Ulman, Theodor Mutinský, Slavnoj Berbr, Jaroslav Matoušek, Bohumil Červenka a další. Velitelskou funkci sboru pak postupně zastávali Josef Skalický, Jarolím Švarc, Eduard Majer, Adolf Topinka, Tomáš Lajpert, František Beránek, František Birka, Karel Holopírek, František Perk, Slavoj Berbr, Antonín Ulman, Otto Štelzig, Vladimír Klaus, Vlastimil Kauč a další.

Nenávratně pryč je však idylická doba našich hasičů, když listonoš Vilém Hanour hasič a trubač hladil pohledem, až s jakousi mateřskou něhou vyleštěnou trubku zavěšenou na červené šňůře nad postelí, aby v případě požáru skočil na kolo a jel vyhlašovat požár.

S takovou odpovědností a láskou přistupovali ke svým povinnostem všichni naši hasiči a zůstali nám, naši generaci v paměti jako hrdinové našeho dětství. Byli to především  Valenta Panuška, Štěpán Holopírek z vršíku, Vendela Bureš, Franta Perk, František Birka, Arnošt Krauz, Tonda Ulman, Theodor Mutinský, Franta Hoffman a mnozí již zapomenutí.

Byli to všichni prostí tvrdě pracující lidé, ale přesto zanechali stopu v bohaté historii Kožlan. Budiž proto vzpomenuto k 130. výročí sboru hasičů v Kožlanech jejich poctivé práce, smyslu pro dobro a věc veřejnou.

MVDr. B. Vondráček

 


made by Alexis Prag

 

nahore

Kožlany  kulicka
Fotbal     kulicka
E. Beneš kulicka
Autoři       kulicka
Zajímavosti kulicka