Edvard nebo Eduard Beneš?

 

Za Ústav pro jazyk český na otázku odpověděla PhDr. Anna Černá:

Podle příručky Miloslavy Knappové - Jak se bude Vaše dítě jmenovat? (Academia 1999) se jméno anglosaského původu v češtině užívá  v rovnocenných podobách Eduard a Edvard. Autorka uvádí, že jméno Eduard je stále velmi oblíbeno, jméno Edvard je užíváno běžně.

Bohužel, neznáme důvody, které vedly Beneše k tomu, že místo Eduard začal užívat podobu Edvard, ani nevíme, zda tuto změnu považovat pro sebe za zásadní, ale pro řešení otázky, kterou z podob by měla škola ve svém názvu užívat, to není podstatné. Máte pravdu, že v dobové literatuře se setkáváme se jménem Eduard, novější materiály (historické příručky, encyklopedie, novinové články) mívají Edvard, popř. (poměrně zřídka) Edvard (Eduard) Beneš. Protože se dnes běžnější jeví psát Edvard Beneš, není tento způsob zápisu jedinou možností užívanou nejen v názvech škol, ale ani v pojmenování  veřejných prostranství a ulic. Jméno Edvarda Beneše nese např. nábřeží v Praze a ulice v Kladně, stejně pojmenovaná královéhradecká ulice a teplické náměstí užívají jméno v podobě Eduard.

Ústav pro jazyk český není oprávněn určit, že jméno má být užito v té či oné podobě, lze jen konstatovat, že podoba Edvard Beneš v současných písemných materiálech výrazně převažuje. Z jazykového hlediska máme spíše připomínku k psaní velkého D ve zkratce titulu. Podle současných Pravidel českého pravopisu by se měla zkratka psát s malým počátečním písmenem, škola by měla nést název Základní škola dr. E. Beneše.

25. února 2004

 


made by Alexis Prag

 

nahore

Kožlany  kulicka
Fotbal     kulicka
E. Beneš kulicka
Autoři       kulicka
Zajímavosti kulicka